Belépés
E-mail
Jelszó
   
Mennyből az angyal...

Az angyalok tér által nem korlátozott, az emberi élettel nem összemérhető élettartamú, öntudatos, az embernél nagyobb tudású, de nem mindentudó élő valóságok.

Először az „Angyaltörténelemről” szeretnék beszélni, tehát arról, hogy az idők folyamán mi hogy láttuk az angyalokat, azután rátérnék magára az „Angelológiára”, az Angyalismeretre.


A. Angyaltörténelem

Kultúránkban az angyali jelenéseknek három hullámát különíthetjük el.

  1. A bibliai időket, amelyekben pátriárkák, próféták, látóemberek találkoztak angyalokkal. A Biblia több mint 300 helyen említi őket.
  2. A középkort, amikor szenteknek, látnokoknak jelentek meg és teológusok rendszerezték őket és
  3. A 18. sz.-tól nagyjainkig, amikor egyre több ember számol be angyalélményekről.


  1. A Biblia angyaljelenéseivel kapcsolatban legközelebb Maimonides véleménye áll hozzám, aki szerint az angyaljelenések látomások révén történtek, akkor is, amikor a szent iratok erről külön említést nem tettek. A legnevezetesebb angyaljelenések egyike az Ábrahámot meglátogató három angyal (amit pl. Rubljov csodálatos Troicája ábrázol a Szentháromság Isteneként), valamint az Izsák feláldozását leállító angyal. De a menekülő Hágárnak is volt angyaljelenése a „mohammedánok Názáreténél”, a midianiták földjén. Jákób Bételnél megálmodott angyali közlekedő eszköze a lajtorja és Pénuelnél megélt küzdelme az angyallal szintén közismert. A zsidók pusztai bolyongásakor Isten vezérlő angyalt rendelt eléjük, akinek a kabalisták a nevét is megfejtették a malaki = küldött, Isten küldötte szó betűcseréjével Mikáelként. A szent sátor szentek szentjében két kerub alakja hajolt védően a Szövetség ládájára. A bírák közül Gedeont angyal indította küldetése betöltésére, a próféták közül Illést angyal erősítette meg, Elizeus harcos pártfogó angyalok egész seregét látta, Ézsaiást szeráf hívta el, Ezékiel az Úr trónját kisérő kerubokkal találkozott, Dániel néven nevezett angyalokkal Mikaellel és Gabriellel beszélt. Az apokrif Tóbit könyvéből – ami arról szóló folklorisztikus legenda, tanítómese, hogy Isten megsegíti híveit – Ráfáel gyógyító hatalmáról értesülhetünk. Énok könyve is nevén nevezi az angyalokat: Azázel volt a ?hét? bukott angyalok vezére, míg a bolygók angyalai ilyen neveken szerepeltek: Uriel, a „Tartarosz fölé helyezett angyal”, Rafael, „aki az emberek minden betegsége fölött uralkodik”, Mikáel, „az Isten népe fölé helyezett angyal”, Gábriel, „a Paradicsom őrzője”, Ráguel, „aki bosszút áll a bukott angyalok világán”, Fánuel, „aki a gonosz szellemeket távoltartja, hogy ne léphessenek a Szellemek Urához és ne vádolhassák a Földön élőket”, és Istáriel, aki figyelmeztette Noét. Ez a konkrét angyalismeret a babiloni fogság után fellépő fordulat: miután a zsidóság az Egyistenhez már szorosan kötődött, megismerhette a közte és az ember közötti lényeket is.


Az Újtestamentumban Gábriel megjelenik Máriának, Józsefnek, Zakariásnak. Jézusnak angyalok szolgálnak (megkísértése után és a Getsemáné kertben), feltámadásakor és mennybemenetelekor is angyalok (vagy fehér ruhás – esszéneus – küldöttek?) jelennek meg. Jézus állást foglal a gyermekek Istent látó angyalairól és a Lázárt Ábrahám kebelére vivő angyalokról. Pétert angyal szabadítja ki fogságából, az Apokalipszis egész angyalseregeket vonultat fel, köztük a harsonák és csészék 7 angyalát (akik a bolygóprincipiumokat képviselik, mégpedig a kabalista életfa sorrendjét követve, így: Föld/Szaturnusz, Hold, Merkúr, Nap, Vénusz, Mars, Jupiter). Pál az Ószövetségből ismert szeráfokon, kerubokon és közönséges angyalokon kívül még hat szellemi fokozatot sorol fel: arkangyalok/arkhangeloi, fejedelemségek/arkhai/, főhatóságok /exousiai/, erősségek /dynameis/, uraságok /kyriotetes/, trónusok /thronoi/. Ezekből alakítják ki később az angyali karokat és rendeket, a középső régióban némi sorrendcserével a különböző rendszerekben. Pál közléseiből fontos intelem, hogy ezen angyali hatalmasságok bukott képviselői „e sötét világ kormányzói”, és nemcsak hússal – vérrel, hanem elsősorban velük van tusakodásunk.


  1. A középkor teológusai aztán „rendet teremtenek” az égiek között. Pseudodyonisios Areopagites (5. sz.), Szent Ambrus és Aquinói Tamás írásai alapján kialakulnak az angyalok rendjei és karai, amit majd az angelológiai részben ismertetek. Eldöntik, hogy a hét melyik napjának ki az angyala, sőt a titkosabb körök még azt is tanítják, hogy mely órában mely angyal áll rendelkezésünkre. /Ez egyébként már a mágia körébe tartozik. A tiszta angyaloknak nem parancsolhatunk, az angyalidézések „e sötét világ kormányzóihoz” futnak be, s az eredménye végül is az, hogy az idéző kerül függőviszonyba e szellemi hatalmasságoktól./


A keresztény szentek látomásai közül is kimagaslik bingeni Hildegard finoman jellemzett ?angyallátomásai?, Assisi Ferenc keresztet hozó szeráf élménye, Avilai Teréz szívét lándzsával átdöfő és Keresztes Szent Jánost börtönéből megszabadító angyalélménye.

A 325. évi niceai zsinat az angyalhitet dogmává teszi. Ekkor kezdődik képzőművészeti ábrázolásuk hosszú sora. Dante – amint Gustave Doré metszetei gyönyörűen mutatják – az egész mennyországot, a Mennyei Rózsát hófehér angyalok csoportosulásaként látta meg. Különlegesen szép angyalábrázolások maradtak ránk a pre-rafaelita festők ecsetjei nyomán is.

Meg kell emlékeznünk egy másik hagyományról, a mohammedán vonulatról is. I.u. 613-ban állítólag Gábriel jelent meg Mohammednek. Alakja betöltötte a fél eget, s a rémült prófétát fojtogatni kezdte ezzel a paranccsal: „Recitálj, recitálj!”. Mindaddig kényszerítette, míg az első versek ki nem áradtak Mohammed torkán. Nem sok idő múlva maga Mohammed állította, hogy ördög által sugallt verseket is kimondott, de az a továbbiakban soha nem fog bekövetkezni!? Az angyalok az Iszlámban is megkapták szerepkörüket, az imákat ők jegyezgetik fel s majd tanúskodnak az ítélet napján; a végítélet harsonáját Iszráfil (=Ráfáel) fogja megfújni s.i.t. A szufik ihletett, hetes mennyország rendszerében a 3. menny lakói a géniuszi (lelki) angyalok, a formáló erők: a dzsinnek. A 4. égé a (szellemmel kapcsolódó) arkangyalok, az 5. égé a teremtő szellemként működő angyalok, míg a 6. ég ura ANIHU = az ÉN VAGYOK (= személyes Isten), hogy a 7. égben mindenek beolvadhassanak az Ősegység állapotába.


  1. a 18-20. sz. „angyalinváziója” Swedenborg ill. Blake jelenései, víziói révén indult el. Swedenborg leírásai nagyon tanulságosak. Megkülönböztet géniuszokat (lelkeket) és szellemi lényeket, mindkét csoportban vannak jók és rosszak /genii boni ill. mali, spiriti boni ill. mali/. A romlatlan égben megkülönbözteti a mennyei ill. szellemi mennyet, előbbit a szeretet, utóbit a bölcsesség angyalai lakják. Ha egy angyalban a szeretet kissé megfogy (Istent már nem pirosló hanem aranyfényű Napként látja), máris átcsúszik a bölcsesség szellemi mennyébe. Swedenborg mennyei régióiban aktív, tevékeny teremtő, felvigyázó, szolgáló angyalseregeket mutat be. S a poklokat is Istenhez hű angyalok vigyázzák fel, hiszen szétesne a Világ, ha szálai nem egy kézben futnának össze.


William Blake-ről, ne felejtsük el, hogy kiemelkedő médiumi vizionárius és művészi adottságai mellett az „angyalokat a Szentírás sátáni értelemben való olvasására” kisértette és boldog volt, ha egyet áttérített közülük. Az ördög pártján harcolt az angyalok - általa hidegnek tapasztalt – bölcsessége ellen s vallotta, hogy Milton Elveszett Paradicsomának hőse is a Sátán. Ihletett művei szemlélésekor azért vegyük ezt figyelembe és ne fogadjuk be műveit fenntartás nélkül.

Majd a mormonok vallották, hogy könyvük Moroni angyaltól ered, és a séker szekta számolt be sok angyalélményről. 1905 és 35 között Henry Corbinnak álmában lediktálták a nagy Urantia könyvet számtalan (sokszor kétes szintű) angyaltörténettel. Rudolf Steiner felelevenítette a 9 angyali hierarchia tanát, s az angyalokat védőangyal, az arkangyalokat népszellem, az arkhai-okat korszellem funkcióval ruházta fel.

Megrázó dokumentum Mallász Gitta: „Az Angyal megszólal c. könyve az üldöztetéskor megnyilvánuló és tanító védőszellemekről. Manapság az emberek angyalélményeinek sokaságát gyűjtik össze(Joan Wester, Anderson, A. M. Weigl és mások), slágerek, filmek, TV-sorozatok, kalandregények hőseiként jelennek meg angyalok.

Összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy halál előtti látomásokban, veszedelmek előtt vagy nagy ínségben leggyakoribb a megtapasztalásuk. (Akár fizikai testben is, mert élő embert átirányíthatnak segíteni, vagy – esetleg – maguk materializálódnak). Moolenburgh holland orvos sok betege angyalélményét feldolgozva arra a következtetésre jutott, hogy az emberek élete olyan, mint a mélyvízi búvároké, s a felszíni védőszemélyzet szerepét az angyalok töltik be. Éjszakánként azután felhúznak magukhoz.


B. Angelológia (Angyalismeret)


Ideje, hogy most már az angyalok sajátságaival is megismerkedjünk. A kabala /a keleti tanokkal jó egyezésben) egyarcú, kétarcú és négyarcú angyalokat különböztet meg. (A hinduknak van még egy szép kategóriája: a sokarcú-ezerkarú. Ez vonatkozik a legfelső isteni szintű angyalok egységére, de az emberiségben testet öltő istenségre is). Ezek a kifejezések nem azt jelentik, hogy ezek az angyalok így néznek ki, hanem lényegi sajátosságukat fejezik ki szimbolikus nyelven. Egyarcúnak a különválasztott külső duálpár egyik tagját tekintik, kétarcú az egyesült duálpár. Az asztrálszféra angyalai közt mindhárom típus előfordul, a romlatlan menny angyalai legalábbis négyarcúak.


Az angyalok három rendje a következő:

  1. A romlatlan menny angyalai: a szeráfok, kerubok és trónusok (vagy trónkerekek, trónállók, azonosak az Apokalipszis 24 vénjével).
  2. A szoláris (sugárzó) asztrál menny angyalai: az uraságok (kyriotetes, Jupiter-zóna), erősségek (dynameis, Mars-zóna), főhatóságok (exousia, Nap-zóna).
  3. A lunáris (tükröző) asztrál menny angyalai: az emberősök (arkhai, Merkúr-zóna), arkangyalok (arkhangeloi, Vénusz-zóna), angyalok (angeloi, Hold-zóna).

Természetesen az asztrál mennyben jó és rossz angyalok egyaránt vannak. Az emberi szellem a főhatóságok, az emberi lélek az emberősök, az őrangyalok az arkangyalok, az emberi lélek angyalai az angyalok minőségét képviseli. Az angyalok különböző szintekig lehatoló képességét az Élő fény Árnyéka c. könyvem 8. fejezetében részletezem. (Pl. az emberősök, vagyis az emberi lélek lehatol egészen a fizikai világig, a növényeket irányító arkangyalok az éteri szintig, az állatokat irányító angyalok az asztrál szintig.)

A kilenc kar beosztása a legmagasabb, aktívan működő rezgésszintjük alapján osztályozza az angyalokat. A földi ember az 1-7. rezgéssíkon működik, az erősségekben a fejfölötti 8. csakra is aktív, az uraságokban a kilences is. A trónusokban a 10., a kerubokban a 11., a szeráfokban a 12. szint is működik, sőt az dominál. A különböző szintek integráltságát, fenségét legfeljebb képi szimbólumok segítségével tudjuk megérteni. Bingeni Hildegard „Angyali karok és rendek” c. látomását részletesen elemzem az „Élő Fény Árnyéka” 8. fejezetében és az „örökéletnek beszéde” c. könyvemben. Utóbbiban a 12 szintre vonatkozó látomásokból egységes kollázst is készítettem. E képekben a 8. csakra működését szimbolikusan fejfölötti Szent Szellemlángok; a 8. és 9. csakra működését kettős sisakréteg jelzi.

E képsor lényeges üzenete az, hogy az emberi szellem: az aranyszínű mellkép elfordult Istenhez kapcsoló frigyládájától és egy olyan testhez kötődött, ami beépítette magába a gonoszt. Az emberi lélek: a kék háromnegyedes alak fedi ezt a hátteret, de átsüt rajta két védőangyalának szellemi tevékenysége – bár csak a tudattalanon keresztül hathatnak. Lelkének egy magasabb minősége, „Hold-angyala” – szintén tudattalanul – a szellemvilághoz kapcsolja (a nyaki régióban). Ezen a szinten az embernek koronája, legfőbb szellemi ténykedése sérül.

Amit itt az életében el kellene érnie az az, hogy szelleme visszaforduljon isteni frigyládájához, aminek fénye testének szellemi burkot ad, s azt megnemesíti. Lelke angyali része pedig tudatosuljon, és egész lelke tisztuljon angyalivá. Ekkor már szellem és lélek értik a védőangyalaik szavát.

A következő szintek már alapvetően angyali minőségek. Lélek és szellem a testfölötti 8. csakra Szent Szellem lángjai által egyesülnek. Ezzel együtt a duálpárok is egyesülnek. Védőangyalaik pedig teljes mértékben ki tudják fejteni tanításaikat.

A 9. csakraszint aktiválódását a fej fölötti kettős sisakréteg jelzi. Ezen a szinten már elindul a lélek-szellem-védőangyalok integrációja egymással és a duáléval. Eddig tart a jó és a rossz asztrál világa. Efölött már a romlatlan menny angyali hierarchiái következnek.

A 10. szint a trónkerekeké. Az emberi duál és a két védőangyal lényegi egységet képez egy gondolatsugárás körön belül, de egységük még labilis.

A 11. szint a keruboké. E lények fix négyesegysége zavartalan.

A 12. szint szeráfjai az Istenség körül járják boldog körtáncukat. Személyesek, de szeretetük intenzitása mindenki mással eggyé teszi őket. A szeráfok Ura a személyes Atyaisten.

Ha igaz a hagyomány: az ember kerubi szintről szállt alá, leváltak róla őrangyalai, két duálra bomlott szét és szelleme és lelke között is fellazult a kötelék. Ha azonban ezek újra egyesülnek, a szeráfi szintre emelkedhetik vissza. Érdemes az első, nem könnyű lépéseket megtenni visszafélé.


Védőangyalaink végeredményben lényegi (kerubi) egységünkhöz tartoznak. Kabalista szervezetek úgy tanítják, hogy a Zodiákus minden fokát felügyeli egy angyal és minden ötfokos szakaszát is felügyeli egy angyal. Szellemünk védőangyala ahhoz az angyali minőséghez tartozik, ami horoszkópunk Nap-fokát felügyeli (az én esetemben pl. a Halak 15. fokát felügyelő Jejájel, más kiejtés szerint Alfa jel). Egónk, elménk védőangyala viszont ahhoz a minőséghez tartozik, amely öt fokos szakaszba az Aszcendensünk esik. (Esetemben pl. az Oroszlán 27 fokot Okmaél felügyeli). Harmadik angyalunk, szellemünk „megsérült koronája”, ami a lélek tudattalan részébe süllyedt. Ezt az az 5 fokot uraló angyal jellemzi, amely szakaszban a horoszkópunk Napja tartózkodik. (Esetemben a Halak 15-20 közti szakaszt felügyelő Jabamjah). Ezeknek az angyaloknak a sajátságait Papus kabaláról szóló könyvének függelékében megtalálhatjuk, s kontemplálhatjuk őket életünk irányultságának jobb megértése céljából. A Kabala az Életfa szférái közti ösvényeket is konkrét angyalok alá rendeli, de ebben a csoportosításban érzek egyenetlenségeket (pl. eredeti szintjüknél magasabb szeráfi utakat is kell felügyeljenek). E bonyolult rendszer közvetlen önismereti értéke kevés.

Őrangyalaink tehát végeredményben mi magunk vagyunk, teljes egységünkben. Érzékszerven kívüli észleléseink főként nekik köszönhetőek. De tőlünk független lelkek (elhalt emberek már éber állapotú lelkei) is feladatul kaphatják, hogy védőszellemként működjenek körülöttünk. Állítólag egy „pásztor” és „sáfár” funkciójú védőszellemet mindenki kap, nehéz helyzeteiben pedig még több, más segítőt is a túlsó dimenzióból. E védőszellemek „leválthatók”, cserélődhetnek. Halálakor pedig „rapportőr” átvezető angyalokat küldenek az emberhez.

Jó, ha tudjuk: nem vagyunk egyedül. Tudatunkba őrangyalaink, védőszellemeink sugallatai is behatolhatnak. De azt is tudnunk kell, hogy ők sem nem makulátlanok, sem nem tévedhetetlenek. Minden sugallatot a legfelsőbb, legtisztább tanítás fényében kell mérlegelnünk.

Prof. Dr. Szász Ilma

2010.07.13.
vissza